BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENİ ALIMI İHALESİBİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENİ ALIMI

DİYADİN BELEDİYESİ FEN VE İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/89725

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

İSAAĞA MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:18 04900 MERKEZ DİYADİN/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası

:

4725112008 - 4725112009

c) Elektronik Posta Adresi

:

diyadin.belediyesi@mynet.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 ADET MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR, 2 ADET DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR, 3 ADET NORMAL LAZER YAZICI, 2 ADET GÜÇ KAYNAĞI, 1 ADET FOTOKOPİ MAKİNESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. Yüklenici, İdarelerin isteği doğrultusunda mal teslimini gerçekleştirecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DİYADİN BELEDİYESİ İSAAĞA MAH. İNÖNÜ CAD. NO:18 DİYADİN AĞRI

b) Tarihi ve saati

:

06.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tarafından, teklif edilen mallar ile ilgili katalog, broşür veya fotoğraflarını gösterir belgelerin ihale zarfında sunulması gerekmektedir.(bu belgelerin, teklif edilen herbir kısım için ayrı ayrı olmak üzere, ihale sıra numaraları belirtilerek ve kaşelenmiş olarak sunulması, aynı katalogda birden fazla kısım yer alıyor ise herbir kısım için yine ayrı ayrı okunaklı fotokopilerinin de sunulması gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DİYADİN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 


Dosya İndir