Belediye otogar binasının 5 yıllık kiralama ihalesi1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Diyadin Belediyesi Belediye Başkanlığı Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3-Belediye otogar binasının 5 yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

S/N

Adresi

m²’si

Vasfı

5 yıllık Muh.Bed.

Geçici

Teminat

İhale Tarihi ve

Saati

1

Göl Mahallesi Kaymakam Özgür Azer Kurak Caddesi Belediye Otogar Binası No: 72 Diyadin AĞRI

 

640

Dükkan-İşyeri-WC-Bilet Satış noktası vb.

128.333,00 TL

3.849,99TL

10.05.2018

   Saat  10:00

 

4-İsteklilerin, İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 10.05.2018 tarih ve saat:10.00’a kadar Diyadin Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa mail adresi belirtilecek) verilmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza beyannamesi,        

f) Nüfus Cüzdanı Sureti,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 150,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümden temin edebilirler)                 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ı) Diyadin Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak) 

i) Özel Kişiler için Cumhuriyet Savcılığından sabıka kâğıdı)Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan şehirlerarası yolcu taşıma belgesi T2 belgesine sahip olmak     (T2 Belgesi olmayan istekliler 3 ay içinde T2 belgesini getireceğine dair taahhütname  ihale zarfında sunacak.)

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g) Diyadin Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

ğ)Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan şehirlerarası yolcu taşıma belgesi T2 belgesine sahip olmak (T2 Belgesi olmayan istekliler 3 ay içinde T2 belgesini getireceğine dair taahhütname ihale zarfında sunacak.)

 

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

          6-Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak Diyadin Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

         7- Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Diyadin Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bedelsiz olarak görülebilir.

         8- Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden doküman satışı yapılmayacaktır.

 

İlan olunur.

 

 


Dosya İndir