Mülkiyeti Belediyemize ait olan Atatürk Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Caddesi No:72 adresinde ( ada/parsel: 2/18) bulunan WC’nin kiralama işidir


Mülkiyeti Belediyemize ait olan Atatürk Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Caddesi No:72 adresinde ( ada/parsel: 2/18) bulunan WC’nin kiralama işidirT.C.

DİYADİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İli

Ağrı

İlçesi

Diyadin

Kurum

Diyadin Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Atatürk Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Caddesi  No:72 adresinde ( ada/parsel: 2/18) bulunan WC’nin kiralama işidir

İhale Tarihi& Saati

21/02/2019 Perşembe  günü  saat (aşağıdaki tablodaki gibidir.)

İhale Usulü

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale

 

DÜKKAN VASIFLI TAŞINMAZ  MAL KİRALANACAKTIR

Tapu Bilgisi& Adresi

Kapı no

Yüzölçümü
      (m2)

Muhammen Bedeli (TL.)

3 yıllık

Geçeci Teminat (TL)*

İhale tarih ve saati

Niteliği/

Faaliyet konusu

2 ada, 18 nolu parsel Atatürk Mahallesi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Caddesi

72

94,76

13.149,00-TL

394,47.-TL

21/02/2019

saat 10:00

WC

 

*Geçici teminat yıllık muhammen bedel üzerinden hesaplanacaktır.

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında birlikte taşınmaz malla ilgili tapu ve adres bilgileri yukarıdaki tabloda verilmiştir

Madde 3.İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Diyadin Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir.

Madde 5. İsteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6.İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Yerleşim yeri belgesi,,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa mail adresi belirtilecek) verilmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden tasdikli imza beyannamesi,        

f) Nüfus Cüzdanı Sureti,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00.-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümden temin edebilirler)                 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ı) Diyadin Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Köylerde ikamet edenler de belediyeden “borcu yoktur belgesi” alacaklar.) (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)  

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g) Diyadin Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Köylerde ikamet edenler de belediyeden “borcu yoktur belgesi” alacaklar.) (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)  

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden doküman satışı yapılmayacaktır

Madde9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 21.02.2019 tarih ve saat:10.00 ‘a kadar Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir

 

İlan olunur.